Podmínky akce „Smart LED TV Philips s Raiffeisenbank běžným účtem“ („Akce“, „Podmínky“)

Marketingová akce byla vyhodnocena – gratulujeme výherci!

 

Akci organizuje Attigente Group spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24153222, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200074 („Agentura“) .

Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

 

„Doba trvání Akce“ znamená období od 1. ledna 2018 do 30. dubna 2018 včetně.

„Odměna“ znamená Smart LED TV Philips 55″

„Běžný účet“ znamená otevření bankovního účtu u Raiffeisenbank (Smart/Komplet), který byl schválen Raiffeisenbank a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901 („Raiffeisenbank“) v Době trvání Akce na základě žádosti o běžný účet Smart/Komplet a zároveň splnil podmínky aktivního využívání běžného účtu dle definice na https://www.rb.cz/osobni/ucty-a-bankovnictvi/ekonto-smart” – sekce “Co je aktivní využívání účtu“.

„Žadatel” znamená fyzickou osobu, která podala předběžnou žádost o běžný účet prostřednictvím telefonického prodeje Agenturou a kterému byl účet schválen a otevřen Raiffeisenbank.

 „Termín vyhodnocení Akce“ je stanoven na 31. května 2018.

Akce se účastní Žadatelé, kterým byla schválena žádost o běžný účet Raiffeisenbank, tento následně otevřou v Době trvání Akce a zároveň splní podmínky aktivního využívání běžného účtu dle definice na https://www.rb.cz/osobni/ucty-a-bankovnictvi/ekonto-smart” – sekce “Co je aktivní využívání účtu“. Odměnu obdrží ten Žadatel, který účet otevřel v Době trvání Akce jako 100-tý Žadatel.

Podáním předběžné žádosti o běžný účet Raiffeisenbank prostřednictvím Agentury Žadatel souhlasí s těmito Podmínkami Akce.

Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Agentury a zaměstnanci Raiffeisenbank.

Žadatel je oprávněn kdykoliv svou účast v Akci ukončit, a to prostřednictvím zákaznické linky Agentury + 420 477 071 100 (provozní doba linky: v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin).

Agentura si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, včetně prodloužení či zkrácení Doby trvání Akce. Jakákoliv změna Podmínek bude Uveřejněna alespoň 10 pracovních dní předem na webové stránce www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.

Raiffeisenbank zřizuje běžný účet Žadateli na základě akceptované žádosti o běžný účet, resp. uzavřené Smlouvy o běžném účtu, jíž se současně sjednávají podmínky poskytnutí a další pravidla používání běžného účtu, a to především odkazem na obchodní podmínky Raiffeisenbank a sazebníky platné pro běžné účty.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018 a budou nejpozději k tomuto datu uveřejněny na www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.