Podmínky akce „Smart LED TV Philips s Raiffeisenbank kreditní kartou“ („Akce“, „Podmínky“)

Marketingová akce byla vyhodnocena – gratulujeme výherci!

 

Akci organizuje Attigente Group, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24153222, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200074 („Agentura“).

Pro účely Podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

 

„Doba trvání Akce“ znamená období od 6. listopadu 2017 do 31. prosince 2017 včetně.

„Odměna“ znamená Smart LED TV Philips 55″

„Karta“ znamená hlavní kreditní kartu STYLE, která byla schválena a vydána Raiffeisenbank a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901 („Raiffeisenbank“) v Době trvání Akce na základě žádosti o kreditní kartu STYLE. Pro účely těchto Podmínek za Kartu není považována dodatková kreditní karta.

„Žadatel” znamená fyzickou osobu, která podala předběžnou žádost o Kartu prostřednictvím telefonického prodeje Agenturou a kterému byla Karta schválena a vydána Raiffeisenbank.

 „Termín vyhodnocení Akce“ je stanoven na 15. ledna 2018.

Akce se účastní Žadatelé, kteří provedli alespoň jednu platbu Kartou za zboží a služby v Době trvání Akce. Odměnu obdrží ten Žadatel, který provedl platbu Kartou za zboží a služby v Době trvání Akce jako 213-tý Žadatel. Za platbu Kartou se nepovažuje výběr hotovosti Kartou z bankomatu.

Podáním předběžné žádosti o kreditní kartu STYLE prostřednictvím Agentury, Žadatel souhlasí s těmito Podmínkami Akce.

Odměna nebude poskytnuta v případech, kdy se jedná o Kartu obnovenou, náhradní či dodatkovou, nebo pokud by stávající klient Raiffeisenbank změnil typ kreditní karty, tj. požádal o převydání své současné Raiffeisenbank kreditní karty na kreditní kartu typu STYLE.

Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Agentury a zaměstnanci Raiffeisenbank.

Žadatel je oprávněn kdykoliv svou účast v Akci ukončit, a to prostřednictvím zákaznické linky Agentury + 420 477 071 100 (provozní doba linky: v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin).

Agentura si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, včetně prodloužení či zkrácení Doby trvání Akce. Jakákoliv změna Podmínek bude Uveřejněna alespoň 10 pracovních dní předem na webové stránce www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.

Raiffeisenbank vydává Kartu Žadateli na základě akceptované žádosti o kreditní kartu STYLE, resp. uzavřené Smlouvy o kreditní kartě STYLE, jíž se současně sjednávají podmínky poskytnutí úvěru a další pravidla používání kreditní karty STYLE, a to především odkazem na obchodní podmínky Raiffeisenbank a sazebníky platné pro kreditní karty STYLE, příp. programy výhod pro kreditní karty STYLE.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 6. listopadu 2017 a budou nejpozději k tomuto datu uveřejněny na www.attigente.cz, v sekci Úvod /Novinky.