Podmínky akce „Poukaz do obchodu s kreditní kartou od Raiffeisenbank“ („Akce“)

Marketingová akce byla vyhodnocena.

  1. Provozovatel marketingové akce,

1.1.   Akci organizuje Attigente Group spol. s r.o.,  se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24153222, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200074 („Agentura“).

  1. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:

2.1.  Karta“ znamená kreditní kartu STYLE, která byla vydána Raiffeisenbank a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901 („Bankou“) Účastníkovi ve Sledovaném období.

2.2.   „Účastník“ znamená pro účely akce osobu, která je oslovena telefonicky Agenturou s nabídkou Karty a která následně s Bankou za podmínek uvedených dále sjedná smlouvu o vydání Karty.

„Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.

2.3.   „Sledované období“ znamená období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

2.4.   „Rozhodná transakce“ znamená platba Kartou u obchodníka (POS transakce včetně e-commerce transakcí).

2.5.   „Odměna“ znamená poukaz v hodnotě 500 Kč k obchodníkovi, kterého si z nabízených možností žadatel během vyplnění žádosti o kreditní kartu zvolil (Kaufland, Penny, Billa, Globus, Alza, Benzina, Dr. Max, Tesco). Odměnu získá každý Účastník, který splní podmínky stanovené v bodě 3.3 těchto Pravidel. Odměna bude zaslána na adresu pro doručování uvedenou ve Smlouvě do 30 kalendářních dnů od Rozhodné transakce.

  

  1. Podmínky marketingové akce

3.1.    Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.

3.2.    Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) ve Sledovaném období na základě telefonické nabídky Karty Agenturou a následné provedení Rozhodné transakce Kartou vydanou na základě přijatého návrhu Smlouvy. Zároveň Účastník dostal nabídku na využití odměny.

3.3.   Účastník se zúčastní Akce, pokud provedl alespoň jednu Rozhodnou transakci, nejpozději však do 30. kalendářních dní od uzavření Smlouvy.

3.4.   Z marketingové akce jsou vyloučeny dodatkové a náhradní Karty; za Rozhodnou transakci provedenou dodatkovou nebo náhradní Kartou nebude Odměna zaslána.

3.5.   Agentura si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě porušení smlouvy o vydání Karty. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Banky a Agentury.

  

  1. Ostatní pravidla marketingové akce

4.1.   Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty Bankou podléhá standardním schvalovacím pravidlům Banky.

4.2.   Agentura si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit.

4.3.   Účastník je oprávněn kdykoliv svou účast v Akci ukončit, a to prostřednictvím zákaznické linky Agentury + 420 477 071 100 (provozní doba linky: v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin).

4.4.   Tato pravidla Agentura zveřejňuje na svých internetových stránkách www.attigente.cz v sekci Úvod /Novinky. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení Sledovaného období.