Pravidla marketingové akce „Akce ROZJEĎ TO S KREDITNÍ KARTOU NA KOLE” (dále jen „Pravidla“)

  1. Provozovatel marketingové akce, Účastníci marketingové akce

1.1   Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“)

1.2   Účastníky marketingové akce jsou osoby oslovené telefonicky smluvním partnerem Banky s nabídkou Karty, které s Bankou za podmínek uvedených dále sjednají smlouvu o vydání Karty a ke dni podání návrhu na uzavření smlouvy o vydání Karty zároveň nebudou držiteli jakékoliv kreditní karty vydané Bankou (dále jen „Účastník“).

 

  1. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:

2.1   „Karta“ znamená kreditní karta STYLE vydaná Bankou Účastníkovi ve Sledovaném období.

2.2   „Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.

2.3   „Sledované období“ znamená období od 1. září 2018 do 30. listopadu 2018.

2.4   „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé v souvislosti s používáním Karty.

2.5   „Rozhodné transakce“ znamenají platby Kartou u obchodníka (POS transakce včetně ecommerce transakcí) provedené do 30 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o vydání kreditní karty Bankou.

2.6   „Jízdní kolo“ znamená kolo typu Specialized Sirrus Elite Carbon.

2.7   „Výhra“ znamená odměnu Účastníka, který splnil podmínky těchto Pravidel a byl vylosován.

 

  1. Podmínky marketingové akce

3.1   Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.

3.2   Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu Účastníka na uzavření Smlouvy o vydání Karty Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) ve Sledovaném období a následné provedení Rozhodné transakce Kartou vydanou na základě přijatého návrhu Smlouvy. K podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty musí dojít na základě telefonické nabídky Karty smluvním partnerem Banky.

3.3   Účastník se zúčastní losování o Jízdní kolo. Akce se zúčastní každý Účastník, který provede Rozhodné transakce v celkové výši 5 000 Kč a více.

3.4   Výhercem Jízdního kola se stane jeden Účastník, který bude vylosován ze všech Účastníků, kteří splnili podmínku uvedenou v bodě 3.3 těchto Pravidel.

3.5   Losování proběhne dne 5. února 2019 a to automatizovaně a anonymizovaně v Bance. Výherce bude vylosován náhodným výběrem z množiny všech Účastníků, kteří provedli Rozhodné transakce Kartou dle bodu 3.3 těchto Pravidel.

3.6   Výherce bude kontaktován o Výhře telefonicky na telefon uvedený ve Smlouvě o vydání kreditní karty ze strany Banky v průběhu měsíce února 2019. Jízdní kolo bude osobně předáno na pobočce Banky v ČR, kterou si klient vybere.

3.7   Výhra je výherci poskytnuta po zdanění.

3.8   Z marketingové akce jsou vyloučeny dodatkové; do Rozhodných transakcí se nezapočítávají transakce provedenou dodatkovou Kartou.

3.9   Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě porušení smlouvy o vydání Karty. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Banky a klienti Banky.

 

  1. Ostatní pravidla marketingové akce

4.1   Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty Bankou podléhá standardním schvalovacím pravidlům Banky.

4.2   Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit.

4.3   Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení Sledovaného období.