PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „KARTA STYLE 3 MĚSÍCE ZDARMA“ (dále jen pravidla)

1. Provozovatel marketingové akce, Účastníci marketingové akce
1.1 Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“).
1.2 Účastníky marketingové akce jsou osoby oslovené telefonicky smluvním partnerem Banky s nabídkou Karty, které s Bankou
za podmínek uvedených dále sjednají smlouvu o vydání Karty a ke dni podání návrhu na uzavření smlouvy o vydání Karty
zároveň nebudou držiteli jakékoliv kreditní karty vydané Bankou (dále jen „Účastník“).

2. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:
2.1 „Karta“ znamená kreditní karta STYLE vydaná Bankou Účastníkovi ve Sledovaném období.
2.2 „Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.
2.3 „Sledované období“ znamená období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019.
2.4 „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé v souvislosti
s používáním Karty.
2.5 „Rozhodná transakce“ znamená platba Kartou u obchodníka (POS transakce včetně e-commerce transakcí).

3. Podmínky marketingové akce
3.1 Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny
podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.
3.2 Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty
Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) ve Sledovaném období a následné provedení Rozhodné transakce Kartou vydanou na
základě přijatého návrhu Smlouvy. K podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty musí dojít na základě
telefonické nabídky Karty smluvním partnerem Banky.
3.3 Každému Účastníkovi, který splní všechny podmínky uvedené v bodu 3.2 těchto Pravidel, Banka nebude účtovat poplatek
za správu Karty po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to počínaje měsícem, ve kterém dojde ke splnění
podmínek uvedených v bodu 3.2 těchto Pravidel.
3.4 Z marketingové akce jsou vyloučeny dodatkové a náhradní Karty; za Rozhodnou transakci provedenou dodatkovou nebo
náhradní Kartou tak nebude Bonus připsán.
3.5 Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě
porušení smlouvy o vydání Karty. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Banky a klienti Banky či bývalí Klienti banky, jejichž
smlouva o kreditní kartě vydané Bankou byla ukončena v období 12 měsíců před začátkem marketingové akce.

4. Ostatní pravidla marketingové akce
4.1 Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty Bankou podléhá standardním schvalovacím
pravidlům Banky.
4.2 Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně
marketingovou akci ukončit.
4.3 Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem
zahájení Sledovaného období.