Pravidla marketingové akce „Kreditní karta s cestovním voucherem“ (dále jen „Pravidla“)

  1. Provozovatel marketingové akce, Účastníci marketingové akce

1.1   Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“)

1.2   Účastníky marketingové akce jsou osoby, oslovené telefonicky smluvním partnerem Banky nebo Bankou s nabídkou Karty, které s Bankou za podmínek uvedených dále sjednají smlouvu o vydání Karty nebo požádají prostřednictvím webové stránky Banky o vydání Karty a následně uzavřou s Bankou smlouvu o vydání Karty (dále jen „Účastník“). Podmínkou pro zařazení Účastníka do marketingové akce je uvedení e-mailu do smlouvy o vydání Karty. Tato emailová adresa bude použita pro zaslání Voucheru.

  1. Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:

2.1   „Karta“ znamená kreditní karta STYLE, EASY, DE LUXE, O2 RB KARTA, MALL.CZ KREDITNÍ KARTA, ČSA KREDITNÍ KARTA vydaná Bankou Účastníkovi ve Sledovaném období.

2.2   „Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.

2.3   „Sledované období“ znamená období od 1. září 2018 do 30. června 2019.

2.4   „Kartový účet“ znamená interní účet Banky, na němž Banka eviduje pohledávky za klientem vzniklé v souvislosti s používáním Karty.

2.5   „Aktivace karty“ znamená aktivaci karty provedením kontaktní platby (tzn. zasunutím karty do platebního terminálu) v jakémkoli obchodě, případně aktivaci karty na Raiffeisenbank Infolince.

2.6   „Rozhodná transakce“ znamená Aktivace karty nejpozději do 90 kalendářních dní od uzavření Smlouvy.

2.7   „Voucher“ znamená cestovního poukaz v hodnotě 100 Eur ve formě kódu, který bude zaslán elektronicky na e-mail prvním 3 000 Účastníkům, kteří s Bankou v rámci této marketingové akce uzavřou smlouvu o Kartě a splní podmínky získání Voucheru stanovené v těchto Pravidlech níže v bodě 3.3. Uplatnění poukazu je možné jen na webových stránkách: www.connex-kurzurlaub.com/cs.

  1. Podmínky marketingové akce

3.1   Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky účasti na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.

3.2   Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty Bance (dále jen „návrh Smlouvy“) ve Sledovaném období a následné provedení Rozhodné transakce Kartou vydanou na základě přijatého návrhu Smlouvy. K podání návrhu Účastníka na uzavření smlouvy o vydání Karty musí dojít na základě telefonické nabídky Karty smluvním partnerem Banky nebo požádáním o Kartu prostřednictvím webové stránky Banky.

3.3   Účastník získá Voucher v hodnotě 100 Eur, pokud provede Rozhodnou transakci.

3.4   Voucher bude poskytnut do 30 kalendářních dnů od data zaúčtování Rozhodné transakce. Voucher bude zaslán na email, který klient uvedl do Smlouvy.

3.5   Z marketingové akce jsou vyloučeny dodatkové karty; za Rozhodnou transakci provedenou dodatkovou Kartou nevzniká nárok na získání Voucheru.

3.6   Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoliv na základě vlastního uvážení, zejména v případě porušení smlouvy o vydání Karty.

  1. Ostatní pravidla marketingové akce

4.1   Na vydání Karty není právní nárok. Přijetí návrhu Smlouvy na vydání Karty Bankou podléhá standardním schvalovacím pravidlům Banky.

4.2   Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její pravidla, případně marketingovou akci ukončit.

4.3   Tato pravidla Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách www.rb.cz. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení Sledovaného období.