2016 – získání autorizace od Ministerstva průmyslu a obchodu
2016 – získání akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyNaše společnost je oprávněna realizovat akreditované rekvalifikační kurzy zakončené autorizovanou zkouškou:
66-030-H Operátor call centra.V případě zájmu o účast v rekvalifikačním kurzu nebo máte zájem o naší účast u autorizované zkoušky, neváhejte nás kontaktovat:mail: rekvalifikace@attigente.cz
tel: 477 071 100

Operátor Call centra 66-030-H

Akreditovaný rekvalifikační kurz

Kurz je proveden formou teoretické a praktické výuky v délce 120 hodin + závěrečná zkouška. Kurzy jsou sedmnáctidenní a probíhají v čase 8:00 – 14:30 hodin (8 dní teorie) a 8:00 – 16:00 hodin (9 dní praxe). Výuka probíhá v učebně vybavené datovým projektorem a počítačem. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní materiály ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení.

Teoretická výuka:

Je zaměřena na získání teoretických znalostí a návyků v oblasti telefonické a písemné komunikace s klienty včetně práce s interním systémem. Výuka je realizována formou přednášek a prezentací. Její součástí je série workshopů zaměřená na aktivní účast účastníka kurzu.

V rámci praktické výuky jsou simulovány situace, se kterými se operátor call centra setkává a procvičuje si je formou workshopů. Cílem je praktické procvičování teoretických znalostí, získaných v rámci teoretické výuky. Cvičení, workshopy pak rozvíjí a prokážou schopnosti účastníků kurzu aplikovat získané vědomosti, znalosti a dovednosti do praxe.
V rámci procvičování teoreticky nabytých znalostí budou účastníci kurzu mimo jiné seznámeni se vzorovými informačními systémy (software) využívanými operátory call centra. Díky seznámení se s vybranými informačními systémy pochopí účastníci kurzu smysl jejich využití v rámci zadávání a vyřizování požadavků klientů a naučí se je používat v praxi.

Praxe:

Zahrnuje telefonický kontakt s klienty, zaměřuje se na řešení prodejních a servisních hovorů a vyřizování elektronické korespondence, včetně zadávání výsledků hovorů a korespondence do interního systému.
Podmínkou účasti na rekvalifikačním kurzu jsou obecné znalosti na úrovni základního vzdělání a základní znalost práce s počítačem.

Forma výuky:

Výuka probíhá formou přednášky na základě předem stanovené osnovy rozpracované do časového harmonogramu. Součástí materiálů jsou pracovní sešity obsahující příklady za účelem rekapitulace jednotlivých témat s účelem aktivního zapojení účastníků kurzu. Každý účastník kurzu obdrží materiály k danému tématu v tištěné podobě.
Pro výuku práce s komunikační technikou a potřebným softwarem je pro účastníky kurzu připravena plně vybavená učebna. Veškeré vybavení a software jsou legální. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač. Pro názorné předvedení používá lektor dataprojektor.

Lektoři:

Vyučující splňují požadavky stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Minimálně středoškolské vzdělání
  • Praxe 6 měsíců v oblasti školení
  • Podrobná znalost problematiky

Zkoušející autorizovaní zástupci autorizované osoby jsou lektoři kvalifikovaní k provádění závěrečné zkoušky, disonují osvědčením – Lektor dalšího vzdělávání 75-001-T.
Obsah rekvalifikačního kurzu se řídí Hodnotícím standardem.

Závěrečná akreditovaná zkouška:

Je součástí rekvalifikačního kurzu. Proběhne dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.
Pro úspěšné zakončení kurzu a udělení rekvalifikačních osvědčení, je povinností každého účastníka kurzu úspěšné vykonání závěrečné zkoušky složené z písemné a praktické části stanovené hodnotícím standardem s celkovou úspěšností minimálně 70%.
Na závěr požádáme každého účastníka kurzu o vyplnění evaluačního dotazníku, kterým zhodnotí průběh výuky, dostupnost materiálů, vybavení i kvalitu lektora. Toto hodnocení nám pomůže k případnému zdokonalení následných kurzů.

Po ukončení kurzu má absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace 66-030-H Operátor call centra.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Vaše zpráva

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů”) pro účely personálního výběrového řízení.

Já, výše uvedený podáním přihlášky do rekvalifikačního kurzu v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, uděluji tímto společnosti Attigente Group, spol. s r.o., IČ: 24153222, se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 01 Praha 1 – Nové Město, svůj výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v přihlášce do rekvalifikačního kurzu a jejích přílohách (např. životopis) a dalších údajů a informací týkajících se mé osoby v nich uvedených v rozsahu pro účely registrace a vyhotovení dokumentace spojené s povinnou evidencí účastníka rekvalifikačního kurzu realizovaného společností Attigente Group, spol. s r.o. za účelem zařazení do evidence účastníků rekvalifikačního kurzu, a to na dobu deseti let od odeslání této přihlášky.

Současně prohlašuji, že jsou mi známa práva, která mi dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů náleží, zejména potom že je mi známo mé právo souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvolání souhlasu je možné uskutečnit podle pokynů na https://www.attigente.cz/odvolani-souhlasu/.