Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen “GDPR”)

Souhlas je udělován subjektem údajů správci osobních údajů, kterým je Attigente Group, spol. s r.o., Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1 – Nové Město, doručovací adresa Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 241 53 222 (dále jen “Attigente”).

Rozsah zpracování

 1. Subjekt údajů (dále jen “klient”) souhlasí se zpracováním jeho níže uvedených identifikačních a případně elektronických kontaktních údajů Attigente pro účely marketingového sdělení nabídky produktů a služeb které byly vyhodnoceny jako vhodné pro klienta.
  1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, rok narození, okres,
  2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon,
  3. Další údaje: automobil, příjem, obchody, zaměstnání.
 2. Klient uděluje souhlas pro celý rozsah zpracovávaných údajů a pro shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. Klient může poskytnutý souhlas kdykoliv v celku či z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jako byl udělen, e-mailem na info@attigente.cz nebo písemně na Attigente Group, spol. s r.o., Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem. Klient tímto souhlasí s uvedeným zpracováním osobních údajů, tedy poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho sdělení nebylo podmiňováním poskytnutí služby/zboží. Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu.
 3. Způsob zpracování osobních údajů Osobní údaje budou zpracovány manuálně v písemné formě a pomocí výpočetní techniky, a to zaměstnanci správce, kteří se Attigente písemně zavázali v souladu s GDPR k povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů a spolupracujícími třetími stranami, kterými jsou: Raiffeisenbank, a.s., IČO: 49240901, se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078.
 4. Účel a doba zpracování Klient souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za výše uvedenými účely po dobu 10 let . Všechny osobní údaje, jak v elektronické, tak manuální podobě zpracovávání budou zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány. Zálohování a archivace dat na straně správce probíhá podle vnitřních směrnic správce. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.attigente.cz/zpracovani_osobnich_udaju.
 5. Informace o zpracování osobních údajů a práva klienta Sdělením/podpisem souhlasu prohlašuje klient, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně. Klient má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat způsobem, kterým byl poskytnut, e-mailem na info@attigente.cz nebo písemně na Attigente Group, spol. s r.o., Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Attigente. Dále má klient právo: požadovat informaci, jaké osobní údaje klienta Attigente zpracovává, k jakému účelu je zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů, právo na přenos osobních údajů daných na základě tohoto souhlasu. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se může klient obrátit na Attigente nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontakt na našeho pověřence ochrany osobních údajů je info@gdpr-platforma.cz.

Sdělením/podpisem souhlasu klient prohlašuje, že souhlasu řádně porozuměl.